Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/387/24 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-02-2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek na terenie gminy Pakosławice II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek na terenie gminy Pakosławice II.
§ 2. Granice obszarów objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określają załączniki graficzne nr 1, 2, 3 i 4 stanowiące integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Zakres ustaleń planu miejscowego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLIX38724 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-02-2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek na terenie gminy Pakosławice II.pdf (8,49MB)

DOCXUzasadnienie XLIX38724.docx (6,21KB)

PDFZalacznik1 XLIX38724.pdf (1,83MB)

PDFZalacznik2 XLIX38724.pdf (1,83MB)

PDFZalacznik3 XLIX38724.pdf (2,75MB)

PDFZalacznik4 XLIX38724.pdf (1,77MB)