Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na rok 2024

 

Zarządzenie nr 528/24

Wójta Gminy Pakosławice

z dnia  30 stycznia 2024r.

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego  w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice  na rok 2024

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r, poz. 40 )  w związku  z § 8 ust. 2 Uchwały nr   XIV/74/11  Rady Gminy Pakosławic z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłaszam  konkurs  projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi  sportu na terenie Gminy Pakosławice  na rok 2024.

ZADANIE OBEJMUJE:

 • rozwój i upowszechnianie  sportu na terenie  Gminy Pakosławice,
 • poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Pakosławice.

Gmina Pakosławice przeznacza w 2024 roku na powyższe zadanie kwotę w wysokości: 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

O dotację  może ubiegać się  związek sportowy lub klub sportowy posiadający  osobowość  prawną nienależący  do sektora finansów publicznych  i  niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Pakosławice prowadzi działalność  sportową.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin :  od dnia podpisania umowy do 13 grudnia 2024 roku
 2. Miejsce realizacji: Gmina Pakosławice
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji  zgodnej ze wzorem formularza  określonym w załączniku nr 1 do Uchwały nr   XIV/74/11  Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r.  w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

2. Wniosek należy:

a) sporządzić w języku polskim;

b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym;

c) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywania i itp.)

d) wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2024 roku do godziny 12:00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Pakosławicach (wniosek można również przesyłać listem poleconym  w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Pakosławice) , z dopiskiem:

 

„Konkurs  projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi  sportu na terenie Gminy Pakosławice   na rok 2024” – nie otwierać

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Pakosławicach.

3. Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru,

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok rozliczeniowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu. W przypadku organizacji działających krócej za spełnienie wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

c) statut,

d) upoważnienie do podpisywania umów wynikające z zapisów statutowych,

e) oświadczenie, iż stan faktyczny oraz prawny podany w wypisie z rejestru stowarzyszeń z dniem złożenia oferty nie uległ zmianie.

1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pakosławice oraz BIP Pakosławice.
2. Złożenie wniosku o dotację  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.
4. Beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek, przy czym każdy wniosek powinien być złożony  na odrębnym formularzu określonym w załączniku nr 1 do Uchwały nr   XIV/74/11  Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r.  w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU PROJEKTU:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
 2. zgodność merytoryczna projektu z celami statutowymi oferenta,
 3. użyteczność programu dla mieszkańców gminy                                                                                 
 4. dotychczasowe doświadczenie oferenta
 5. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ( kosztorys zadana ), w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania,
 6. konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie tylko jeden wniosek,
 7. rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w ciągu 7 dni licząc od końcowego terminu złożenia wniosków,
 8. szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

 

 1.  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy,  której podstawowe treści określi  art. 221 ust 3  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 poz. 1270).
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
 3. Zadanie powinno być wykonane zgodnie z warunkami umowy, programem przedstawionym we wniosku oraz kosztorysem  zadania.
   

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI  SPORTU NA TERENIE GMINY PAKOSŁAWICE W 2023 ROKU :

Gmina Pakosławice w roku 2023 zrealizowała zadanie publiczne  z zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi  sportu  na terenie gminy Pakosławice  przyznając  dotację w wysokości: 54.000,00  zł.

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz  na tablicy ogłoszeń Gminy Pakosławice.  

 § 2   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                                       Zastępca Wójta

                                                                                                                                       /-/ Andrzej Rosa             

 

PDFuchwala-nr-xiv7411-z-dnia-12-grudnia-2011-roku-1.pdf (3,86MB)
PDFuchwala-nr-xliii38014-z-dnia-30-pazdziernika-2014-roku-1.pdf (331,91KB)
DOCWniosek o przyznanie dotacji.doc (37,50KB)