Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - dostawa pelletu

Pakosławice, 2024-01-29

Zamawiający: Gmina Pakosławice
                          Reńska Wieś 1

                          48-314 Pakosławice

                          NIP 7532433192

Odbiorca:  Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice

                    Pakosławice 2a

                    48-314 Pakosławice

Zapytanie ofertowe

Gmina Pakosławice-Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice zaprasza do złożenia oferty na dostawę pelletu w terminie luty– kwiecień 2024 o następujących warunkach:

 • Dostawa pelletu w ilości 30 ton do Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice
  w lokalizacjach: 
 1. Prusinowice ul. Szkolna 9,
 2. Pakosławice 2a,
 3. Goszowice 5,
 4. Frączków 2;
 • Długość do 40 mm;
 • Średnica do 8 mm;
 • Wartość opałowa min. 17500 kJ/kg;
 • Wilgotność max. 10%;
 • Zawartość popiołu max. 0,7%;
 • Opakowanie jednostkowe 15 kg;
 • Dostawy towaru będą realizowane partiami na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego,
  w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia takiego zamówienia;
 • Ewentualny koszt rozładunku powinien być wyodrębniony w ofercie cenowej lub oferta powinna zawierać informację, iż nie obejmuje usługi rozładunku;
 • Przed podpisaniem umowy wybrany oferent zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt próbki
  w ilości ustalonej z Zamawiającym.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie zgodności wykonawca przedłoży stosowne certyfikaty (ENPLUS A1 lub DIN PLUS) oraz badania nie starsze niż 6 miesięcy liczone od daty składania oferty.
 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
  z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faksu, e-maila oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

Złożona oferta powinna zawierać (załącznik nr 1):

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT),
 • termin ważności oferty,
 • warunki płatności,
 • szczegółowa specyfikacja oferty,
 • oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta.

 

Oferta może być przesłana faksem pod nr 77 4359133, pocztą elektroniczną na adres dyrektor@zsprusinowice.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice, Pakosławice 2a, 48-314 Pakosławice, bądź też dostarczone osobiście.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 05.02.2024 do godz. 12:00

 

Do w/w zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

DOCformularz ofertowy.doc (38,50KB)

 

PDFProtokół wyboru ofert.pdf (314,39KB)