Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) w związku z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko , w dniach od 02.02.2024 r. do 04.03.2024 r., w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice,
Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 14:00. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest także udostępniony do wglądu na stronie www.pakoslawice.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.02.2024 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach, Pakosławice 38 o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pakosławice.
Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres ug@pakoslawice.pl ,
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2024 r.


                                                                                                                                                ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                                                                                                      Andrzej Rosa

PDFObwieszczenie o wyłożeniu studium.pdf (267,73KB)
PDFPakosławice-tekst studium 2023 1. UWARUNKOWANIA-2.pdf (685,64KB)
PDFPakosławice-tekst studium 2023 2. KIERUNKI-3.pdf (851,31KB)
PDFPrognoza tekst-2.pdf (941,52KB)
PDFSUIKZP PAKOSŁAWICE - kierunki.pdf (40,25MB)
PDFSUIKZP PAKOSŁAWICE uwarunkowania.pdf (37,54MB)
PDFZAŁ1-PROGNOZA-2.pdf (134,53KB)
PDFZAŁ2-PROGNOZA-2.pdf (3,87MB)
PDFZAŁ3-PROGNOZA-2.pdf (6,47MB)