Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/353/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31-10-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek na obszarze gminy Pakosławice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1,2 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek na obszarze gminy Pakosławice.
§ 2. Granice obszarów objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określają załączniki graficzne nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 stanowiące integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVI35323 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31-10-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek na obszarze gminy Pakosławice.pdf (9,33MB)

DOCXUzasadnienie XLVI35323.docx (6,26KB)

PDFZalacznik1 XLVI35323.pdf (3,07MB)

PDFZalacznik2 XLVI35323.pdf (2,04MB)

PDFZalacznik3 XLVI35323.pdf (1,09MB)

PDFZalacznik4 XLVI35323.pdf (1,32MB)

PDFZalacznik5 XLVI35323.pdf (1,28MB)

PDFZalacznik6 XLVI35323.pdf (299,01KB)