Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/354/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31-10-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozwój farm fotowoltaicznych na obszarze gminy Pakosławice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1,2 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozwój farm fotowoltaicznych na obszarze gminy Pakosławice.
§ 2. Granice obszarów objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określają załączniki graficzny nr 1 i 2 stanowiące integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVI35423 Rady Gminy Pakosławice z dnia 31-10-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozwój farm fotowoltaicznych na obszarze gminy Pakosławice.pdf (2,59MB)

DOCXUzasadnienie XLVI35423.docx (6,23KB)

PDFZalacznik1 XLVI35423.pdf (946,46KB)

PDFZalacznik2 XLVI35423.pdf (1,36MB)