Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pakosławice na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

                                                                                                                              Pakosławice, 3.10.2023 r.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Pakosławice

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094) Wójt Gminy Pakosławice podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pakosławice na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu jest projekt aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakosławice na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, którego celem jest wniesienie ewentualnie uwag i wniosków oraz wpływu tego dokumentu na środowisko. Udział społeczeństwa odbywać się będzie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której elementem jest prognoza oddziaływania na środowisko. Celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pakosławice na lata 2023-2033 nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Prognoza oddziaływania na środowisko ma również ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych realizacji postanowień ocenianego dokumentu oraz określić prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku.

 

Wójt Gminy Pakosławice podaje do publicznej wiadomości informację o:

Konsultacjach społecznych, które będą prowadzone w okresie od 04 października 2023 r. do 25 października 2025 r. w następujących formach:

 

 1. zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą: poczty elektronicznej ug@pakoslawice.pl,
 2. zbieranie uwag w postaci papierowej.  Uwagi w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Pakosławice, 48-314 Pakosławice, Reńska Wieś 1,
 3. zbieranie uwag ustnych w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Pakosławice.

 

Materiały informacyjne, tj.:

 • Uchwała Rady Gminy Pakosławice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

PDFUchwała.pdf (68,31MB)

PDFZalacznik1.pdf (919,78KB)
PDFZalacznik2.pdf (3,01MB)
PDFZalacznik3.pdf (2,86MB)
PDFZalacznik4.pdf (1,78MB)
PDFZalacznik5.pdf (3,08MB)
PDFZalacznik6.pdf (3,41MB)
PDFZalacznik7.pdf (2,68MB)
PDFZalacznik8.1.pdf (2,01MB)
PDFZalacznik8.2.pdf (3,41MB)
PDFZalacznik8.3.pdf (3,23MB)
PDFZalacznik8.4.pdf (4,04MB)
PDFZalacznik8.5.pdf (3,44MB)
PDFZalacznik9.pdf (3,61MB)
PDFZalacznik10.1.pdf (3,92MB)
PDFZalacznik10.2.pdf (5,08MB)
PDFZalacznik10.3.pdf (4,46MB)
PDFZalacznik11.pdf (4,27MB)
PDFZalacznik12.pdf (4,71MB)
PDFZalacznik14.pdf (3,94MB)
 

 • Szczegółowa diagnoza gminnego programu rewitalizacji Gminy Pakosławice;

PDFDiagnoza.pdf (1 006,02KB)

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.pakoslawice.pl;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Pakosławice www.pakoslawice.pl;
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy 45-314 Pakosławice, Reńska Wieś 1;

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 25 października 2023 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Pakosławice.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485 – tekst jednolity) oraz zamieszczona na stronie www.bip.pakoslawice.pl  i www.pakoslawice.pl.

 

Załączniki:

PDFGPR PAKOSŁAWICE.pdf (1,82MB)
PDFPrognoza GPR Pakosławice.pdf (1,74MB)
PDFOpinia Inspekcji Sanitarnej w Opolu.pdf (415,35KB)
PDFOpinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.pdf (118,42KB)
DOCXANKIETA KONSULTACYJNA.docx (13,57KB)
 

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                  Adam Raczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwane dalej RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pakosławice z siedzibą w Reńskiej Wsi nr 1, 48-314 Pakosławice, adres e-mail: ug@pakoslawice.pl, telefon: 77 4357614, reprezentowana przez Wójta Gminy Pakosławice.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej www.pakoslawice.pl w zakładce Kontakt, a bezpośredni kontakt z IODO jest możliwy pod adresem mailowym . Państwa dane przetwarzać będziemy w oparciu o art. 6. 1. c) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji procedury konsultacji społecznych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakosławice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit,
  c unijnego rozporządzenia RODO, w celu realizacji zadań związanych z:
 1. Konsultacjami społecznymi w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakosławice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie zadania niezbędnego do wykonania obowiązku prawnego w związku z ustawą o rewitalizacji (Dz. U.z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.),
 2. W celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.)
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 4. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy lub porozumienia, m. in dostawcy IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.