Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2021-2027FEOP.05.06-IP.02-001/23, 5.6 Edukacja przedszkolna, Priorytet 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, nabór I

Gmina Pakosławice działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.  o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. Ustaw 2022, poz. 1079), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego opracowania wniosku o dofinansowanie
i następnie realizacji projektu, współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w odpowiedzi na konkurs FEOP.05.06-IP.02-001/23, 5.6 Edukacja przedszkolna, Priorytet 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, nabór I. W ramach postępowania wyłoniony zostanie jeden partnerz sektora społecznego. Organizator naboru zastrzega możliwość odwołania naboru i/lub odstąpienia od nawiązania partnerstwa.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 15 czerwca 2023 r. do 7 lipca 2023 r. godz. 10.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty nabór partnera do projektu” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, w terminie  do 7 lipca 2023 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice.

DOCXFormularz_oferty.docx (21,23KB)