Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/266/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych (Biechów działki nr 126/14,nr 126/19 i nr 126/20)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 14 ust. 1,2 i 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych przyjętego uchwałą Nr XXV/90/05 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 marca 2005 r., z mienionego Uchwałą Nr XVII/145/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 1 października 2020 r. i Uchwałą Nr XVII/146/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 1 października 2020 r. 2. Zmiana planu polega na przekształceniu terenów obsługi rolnictwa na tereny rolne w obrębie działki nr 126/20 oraz zmianie zapisów szczegółowych w odniesieniu do zabudowy infrastrukturalnej działki nr 126/14 i nr 126/19. Granicę obszaru objętego planem przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Pakosławice Nr XXXI/247/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych (Biechów działki nr 126/14, nr 126/19 i nr 126/20).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIII/266/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych (Biechów działki nr 126/14,nr 126/19 i nr 126/20).pdf (365,22KB)

DOCX8E9A9EF2-FE83-4ED5-939A-AD0E195DA561 XXXIII/266/22.docx (6,14KB)

DOCXUzasadnienie XXXIII/266/22.docx (6,15KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIII/266/22.docx (83,11KB)