Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/268/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2021 rok;
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Pakosławice za 2021 rok;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2021 r.;
4) informacją o stanie mienia Gminy Pakosławice;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2021 rok i zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej udziela się Wójtowi Gminy Pakosławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIII/268/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosławice za 2021 rok.pdf (257,48KB)

DOCXUzasadnienie XXXIII/268/22.docx (6,12KB)