Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/270/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2021 r.poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
 

§ 1. Dokonuje się:
1 zwiększenia planu dochodów o kwotę 169 929,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

2 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 127 210,00 zł,

3 zwiększenia planu wydatków o kwotę 297 139,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2,

 

 

§ 2. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy i wynosi: 1 plan dochodów 17 762 380,96 zł

2 plan wydatków 20 187 794,16 zł

3 plan przychodów 2 871 302,20 zł

4 plan rozchodów 445 889,00 zł


2. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 425 413,20 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 37 598,20 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 387 815,00 zł.

 

 

§ 3. 1. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

PDF   Uchwała Nr XXXIII/270/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28-06-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok.pdf (3,13MB)

PDFZalacznik1 XXXIII/270/22.pdf (443,75KB)

PDFZalacznik2 XXXIII/270/22.pdf (725,77KB)

PDFZalacznik3 XXXIII/270/22.pdf (578,54KB)

PDFZalacznik4 XXXIII/270/22.pdf (712,21KB)