Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy - 2012 rok

Uchwały Rady Gminy Pakosławice podjęte w 2012 roku:

PDFUchwała nr XVI/88/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015.pdf (160,14KB)

PDFUchwała nr XVI/89/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.pdf (342,35KB)

PDFUchwała nr XVI/90/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie określenia szczegółówych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakosławice i jej jednostkom podległym....pdf (204,79KB)

PDFUchwała nr XVI/91/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice w roku 2012.pdf (125,62KB)

PDFUchwała nr XVI/92/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę w obrębie Goszowice oznaczonej działką nr 98.pdf (21,81KB)

PDFUchwała nr XVI/93/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę w obrębie Biechów oznaczonej działką nr 126/2.pdf (22,27KB)

PDFUchwała nr XVI/94/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (33,62KB)

PDFUchwała nr XVI/95/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goszowicach.pdf (239,33KB)

PDFUchwała nr XVI/96/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum im. ks. Josefa Holzmanna w Pakosławicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Prusinowicach.pdf (265,12KB)

PDFUchwała nr XVI/97/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (333,25KB)

PDFUchwała nr XVI/98/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf (2,06MB)

PDFUchwała nr XVI/99/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (49,17KB)

PDFUchwała nr XVII/100/12 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej w obrębie Goszowice oznaczonej działką nr 343/270.pdf (34,43KB)

PDFUchwała nr XVII/101/12 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia 1/2 częśći nieruchomości gruntowej w obrębie Reńska Wieś oznaczonej działką nr 365.pdf (35,33KB)

PDFUchwała nr XVII/102/12 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w obrębie Bykowice oznaczonej działką nr 147/4.pdf (31,75KB)

PDFUchwała nr XVII/103/12 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w obrębie Korzękwice oznaczonej działką nr 6.pdf (30,50KB)

PDFUchwała nr XVII/104/12 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w obrębie Nowaki oznaczonej działką nr 440.pdf (30,88KB)

PDFUchwała nr XVII/105/12 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 193 w obrębie Smolice.pdf (36,30KB)

PDFUchwała nr XVII/106/12 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu....pdf (53,63KB)

PDFUchwała nr XVII/107/12 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Państwa Jana i Bożeny Skakuj na Wójta Gminy Pakosławice - skarga z dnia 14.03.2012 r. i 16.03.2012 r..pdf (68,72KB)

PDFUchwała nr XVII/108/12 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Państwa Jana i Bożeny Skakuj na policjantów prowadzących dochodzenie - skarga z dnia 14.03.2012 r..pdf (31,41KB)

PDFUchwała XVII/109/12 z dnia 11 kwietnia 2012 roku zmieniającą uchwałę Nr XVII/107/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf (34,31KB)

PDFUchwała nr XVII/110/12 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf (436,25KB)

PDFUchwała nr XVIII/111/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (161,41KB)

PDFUchwała nr XVIII/112/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf (2,18MB)

PDFUchwała nr XVIII/113/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach.pdf (134,19KB)

PDFUchwała nr XVIII/114/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla działki nr 39/5 położonej w Biechowie.pdf (292,16KB)

PDFUchwała nr XVIII/115/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.pdf (984,10KB)

PDFUchwała nr XIX/116/12 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. ks. Josefa Holzmanna w Pakosławicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Prusinowicach.pdf (118,18KB)

PDFUchwała nr XIX/117/12 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły albo przedszkola....pdf (56,32KB)

PDFUchwała nr XIX/118/12 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie podziału Gminy Pakosławice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (78,74KB)

PDFUchwała nr XIX/119/12 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie podziału Gminy Pakosławice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (71,53KB)

PDFUchwała nr XX/120/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2011 rok.pdf (37,71KB)

PDFUchwała nr XX/121/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok.pdf (47,96KB)

PDFUchwała nr XX/122/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (527,49KB)

PDFUchwała nr XX/123/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf (2,36MB)

PDFUchwała nr XX/124/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (34,32KB)

PDFUchwała nr XX/125/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakosławice.pdf (435,85KB)

PDFUchwała nr XX/126/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia rozwiązania gospodarki ściekowej dla miejscowości: Biechów, Bykowice, Godkowice, Korzękwice, Radowice, Śmiłowice i Słupice.pdf (38,08KB)

PDFUchwała nr XX/127/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Apelu Rady Gminy Pakosławice w sprawie konieczności przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania DK 46 z DP 1601 O w miejscowości Pakosławice.pdf (89,48KB)

PDFUchwała nr XX/128/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji d/s gospodarowania nieruchomościami.pdf (38,09KB)

PDFUchwała nr XXI/129/12 z dnia 5 września 2012 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.pdf (492,03KB)

PDFUchwała nr XXI/130/12 z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf (1,79MB)

PDFUchwała nr XXI/131/12 z dnia 5 września 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XX/125/12 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.pdf (248,83KB)

PDFUchwała nr XXII/132/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej w obrębie Rzymiany oznaczonej działką nr 171/1.pdf (172,33KB)

PDFUchwała nr XXII/133/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Pokonać trudności - rozwinąć zainteresowania - docenić wiedzę".pdf (181,56KB)

PDFUchwała nr XXII/134/12 z dnia 18 września 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XVII/07/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf (253,18KB)

PDFUchwała nr XXII/135/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmiany formy działania zakładu budżetowego i uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego.pdf (1,33MB)

PDFUchwała nr XXII/136/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie załatwienia skargi z dnia 6 sierpnia 2012 r. na działalność Wójta Gminy Pakosławice.pdf (539,98KB)

PDFUchwała nr XXII/137/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,45MB)

PDFUchwała nr XXII/138/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf (6,06MB)

PDFUchwała nr XXII/139/12 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (38,59KB)

PDFUchwała nr XXIII/140/12 z dnia 24 października 2012 roku w sprawie załatwienia skargi z dnia 26 września 2012 r. na działalność Wójta Gminy Pakosławice.pdf (465,46KB)

PDFUchwała nr XXIII/141/12 z dnia 24 października 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej w obrębie Rzymiany oznaczonej działką nr 171/2.pdf (181,20KB)

PDFUchwała nr XXIII/142/12 z dnia 24 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (476,92KB)

PDFUchwała nr XXIII/143/12 z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 11 przy ulicy Janusza Kusocińskiego Nr 55 w Nysie wraz z udziałem nieruchomości wspólnej.pdf (199,55KB)

PDFUchwała nr XXIII/144/12 z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,60MB)

PDFUchwała nr XXIII/145/12 z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf (4,78MB)

PDFUchwała nr XXIV/146/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego.pdf (232,39KB)

PDFUchwała nr XXIV/147/12 z dnia 22 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XVII/107/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf (303,00KB)

PDFUchwała nr XXIV/148/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie opłaty targowej.pdf (590,50KB)

PDFUchwała nr XXIV/149/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013.pdf (1,86MB)

PDFUchwała nr XXIV/150/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia tytułów: Honorowy Obywatel Gminy Pakosławice lub Zasłużony dla Gminy Pakosławice oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.pdf (1,97MB)

PDFUchwała nr XXIV/151/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/55/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 września 2011 roku.pdf (189,44KB)

PDFUchwała nr XXIV/152/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (167,48KB)

PDFUchwała nr XXIV/153/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (163,17KB)

PDFUchwała nr XXIV/154/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (163,50KB)

PDFUchwała nr XXIV/155/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (166,76KB)

PDFUchwała nr XXIV/156/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (167,96KB)

PDFUchwała nr XXIV/157/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (166,70KB)

PDFUchwała nr XXIV/158/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,79KB)

PDFUchwała nr XXIV/159/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (167,34KB)

PDFUchwała nr XXIV/160/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (167,00KB)

PDFUchwała nr XXIV/161/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (166,12KB)

PDFUchwała nr XXIV/162/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (166,75KB)

PDFUchwała nr XXIV/163/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (166,91KB)

PDFUchwała nr XXIV/164/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,93KB)

PDFUchwała nr XXIV/165/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (164,76KB)

PDFUchwała nr XXIV/166/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,30KB)

PDFUchwała nr XXIV/167/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,85KB)

PDFUchwała nr XXIV/168/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,34KB)

PDFUchwała nr XXIV/169/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (166,75KB)

PDFUchwała nr XXIV/170/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (164,77KB)

PDFUchwała nr XXIV/171/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (163,84KB)

PDFUchwała nr XXIV/172/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (166,54KB)

PDFUchwała nr XXIV/173/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (164,80KB)

PDFUchwała nr XXIV/174/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,07KB)

PDFUchwała nr XXIV/175/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,54KB)

PDFUchwała nr XXIV/176/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (164,99KB)

PDFUchwała nr XXIV/177/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (164,02KB)

PDFUchwała nr XXIV/178/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (166,13KB)

PDFUchwała nr XXIV/179/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,34KB)

PDFUchwała nr XXIV/180/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (164,96KB)

PDFUchwała nr XXIV/181/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (163,91KB)

PDFUchwała nr XXIV/182/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (163,98KB)

PDFUchwała nr XXIV/183/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (168,01KB)

PDFUchwała nr XXIV/184/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,25KB)

PDFUchwała nr XXIV/185/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (168,23KB)

PDFUchwała nr XXIV/186/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,22KB)

PDFUchwała nr XXIV/187/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,38KB)

PDFUchwała nr XXIV/188/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (166,23KB)

PDFUchwała nr XXIV/189/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (166,31KB)

PDFUchwała nr XXIV/190/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (164,44KB)

PDFUchwała nr XXIV/191/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,02KB)

PDFUchwała nr XXIV/192/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (166,35KB)

PDFUchwała nr XXIV/193/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (165,85KB)

PDFUchwała nr XXIV/194/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (172,71KB)

PDFUchwała nr XXIV/195/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (172,21KB)

PDFUchwała nr XXIV/196/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (167,52KB)

PDFUchwała nr XXIV/197/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (177,93KB)

PDFUchwała nr XXIV/198/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy.pdf (170,54KB)

PDFUchwała nr XXIV/199/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (456,31KB)

PDFUchwała nr XXIV/200/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf (460,34KB)

PDFUchwała nr XXIV/201/12 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Pakosławice Panem Krzysztofem Grochowieckim.pdf (397,20KB)

PDFUchwała nr XXV/202/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchumości gruntowej w obrębie Rzymiany oznaczonej działką nr 171/2.pdf (202,84KB)

PDFUchwała nr XXV/203/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieodpłatnie przejętej nieruchomości gruntowej w obrębie Goszowice oznaczonej działką nr 343/287.pdf (191,40KB)

PDFUchwała nr XXV/204/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty targowej.pdf (591,12KB)

PDFUchwała nr XXV/205/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,08MB)

PDFUchwała nr XXV/206/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2012 rok.pdf (3,12MB)

PDFUchwała nr XXV/207/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,59MB)

PDFUchwała nr XXV/208/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2013 rok.pdf (8,51MB)