Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/160/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 16.775.810,40 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 16.074.546,40 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 701.264,00 zł
1 jak w Załączniku nr 1.


§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 17.182.110,40 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.047.501,40 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.134.609,00 zł
1 jak w Załączniku nr 2.

 

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 406.300,00 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 317.000,00 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 89.300,00 zł.


§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 806.300,00 zł
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 400.000,00 zł
1 jak w Załączniku nr 3.


§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 17.300,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.
§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w Załączniku nr 4. 2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w Załączniku nr 5.
§ 7. 1. Ustala się plan dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – jak w Załączniku nr 6. 2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin – jak w Załączniku nr 7.
§ 8. 1. Ustala się plan dochodów na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jak w Załączniku nr 8. 2. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jak w Załączniku nr 9.
§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 – jak w Załączniku nr 10.
§ 10. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 30.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł. 2. Ustala się dochody należne gminie Pakosławice zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.000,00 zł.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie740.000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 740.000,00 zł.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – jak w Załączniku nr 11.
§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych – jak w Załączniku nr 12.
§ 13. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy – jak w Załączniku nr 13.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok do wysokości 500.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 320.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
1 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok do wysokości 500.000,00 zł;

2 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 320.000,00 zł.


2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących również zmiany w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy;
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

 

PDF   Uchwała Nr XX/160/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok.pdf (6,94MB)

PDFZalacznik1 XX/160/20.pdf (573,60KB)

PDFZalacznik2 XX/160/20.pdf (814,77KB)

PDFZalacznik3 XX/160/20.pdf (432,65KB)

PDFZalacznik4 XX/160/20.pdf (800,16KB)

PDFZalacznik5 XX/160/20.pdf (711,29KB)

PDFZalacznik6 XX/160/20.pdf (446,51KB)

PDFZalacznik7 XX/160/20.pdf (636,11KB)

PDFZalacznik8 XX/160/20.pdf (458,10KB)

PDFZalacznik9 XX/160/20.pdf (444,47KB)

PDFZalacznik10 XX/160/20.pdf (569,83KB)

PDFZalacznik11 XX/160/20.pdf (438,59KB)

PDFZalacznik12 XX/160/20.pdf (536,90KB)

PDFZalacznik13 XX/160/20.pdf (447,15KB)