Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/161/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-12-2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 i 7, art.226, art.227 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pakosławice na lata 2021-2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2032, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Pakosławice nr X/104/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

PDF   Uchwała Nr XX/161/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30-12-2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (617,13KB)

PDFZalacznik1 XX/161/20.pdf (83,00KB)

PDFZalacznik2 XX/161/20.pdf (269,42KB)

PDFZalacznik3 XX/161/20.pdf (119,34KB)