Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pakosławice, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pakosławice:

  1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pakosławice prowadzi Sekretarz Gminy,
  2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

„1.  Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.  Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 

1)  otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2)  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3.  Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

4.  Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5.  Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 1827) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

PDFREJESTR INSTYTUCJI KULTURY.pdf (463,94KB)
PDFKSIEGA REJESTROWA INSTYTUCJI.pdf (170,31KB)