Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice w sezonie 2019/2020

           PDFOgłoszenie o wynikach zapytania ofertowego.pdf (177,51KB)

 

   ZAMAWIAJĄCY:

       Gmina Pakosławice

       Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

 

Tryb udzielania zamówienia:

      Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

 

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice w sezonie zimowym 2019/2020”

 

I. Zakres robót do wykonania:

1.     Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (dojazdowych) na terenie Gminy Pakosławice w sezonie zimowym 2019/2020 polegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości dróg mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi takimi jak intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne oraz błoto pośniegowe z topniejącego śniegu, gołoledź i śliskość w sołectwach: Biechów, Godkowice, Radowice, Rzymiany, Nowaki, Słupice, Spiny, Frączków, Naczków, Śmiłowice, Korzękwice, Bykowice, Reńska Wieś, Pakosławice, Strobice, Prusinowice.

2.      W ramach zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych (dojazdowych) zgodnie z wykazem dróg i zgłoszeniami Zamawiającego lub jego przedstawicieli.

3.       Koszty zakupu, magazynowania, dostawy materiałów niezbędnych do prowadzenia zimowego utrzymania dróg pokrywa Wykonawca. Materiały uszarstniające do zwalczania śliskości zimowej będą spełniały normy wymagane przepisami prawa.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizacji załączonego wykazu dróg objętych zimowym utrzymaniem. Wykaz dróg do zimowego utrzymania stanowi zał. Nr 2 do zapytania ofertowego.

- Częstotliwość wykonywania usług będzie uzależniona od wystąpienia warunków atmosferycznych wymagających użycia odpowiedniego sprzętu.

- Pojazdy przeznaczone do wykonywania umowy należy wyposażyć w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej.

4.        Wykonawca obowiązany jest prowadzić cotygodniowy raport pracy sprzętu, na którym winien uzyskać potwierdzenie przez sołtysa danej wsi bądź pracownika Urzędu Gminy, że usługa została faktycznie wykonana (data, użyty sprzęt, wskazanie drogi/miejscowości, ilość czasu pracy, podpis
i pieczęć sołtysa/pracownika Urzędu Gminy).

5.        Wykonawca zapewni łączność przez telefon komórkowy dostępny 24h, który zostanie przekazany również sołtysom wsi.

6.        Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nierzetelnego wykonania usług, w szczególności za naruszenie bezpieczeństwa ruchu i szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu.

7.        Do czasu pracy sprzętu wlicza się tylko rzeczywisty czas pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu.

8.        W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy środek transportu, aby nie dopuścić do sytuacji, w której brak sprzętu uniemożliwi wykonywanie usługi.

9.        Ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) w ciągu 1 godziny od zgłoszenia.

10.    Jezdnie odśnieżane i posypywane mieszanką piaskowo-solną w proporcji 70%:30%, w razie śliskości są na całej szerokości, a w przypadku trudnych warunków pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania) organizacje pracy należy dostosować do aktualnych zmieniających się warunków na drodze.

11. Wykonawca winien posiadać lub dysponować odpowiednim sprzętem, przystosowanym do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej takim jak:

pług śnieżny lub koparko-spycharka lub ciągnik z pługiem,

- piaskarka lub rozsiewacz.

  1. Podczas pracy Wykonawca przestrzegał będzie obowiązujące przepisy ruchu drogowego zwracał baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu.

Zamawiający nie jest w stanie określić minimalnej ilości godzin, jaką zleci Wykonawcy do wykonania. Będzie to zależne od panujących warunków atmosferycznych.

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Od daty podpisania umowy sukcesywnie wg potrzeb do dnia 30.04.2020 r

III. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w Urzędzie Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1 48-314 Pakosławice, pok. nr 5, tj. sekretariat, w formie pisemne osobiście bądź listownie w terminie do dnia 28.10.2019 r. do godz. 10 00. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Na kopercie należy umieścić napis „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pakosławice w sezonie zimowym 2019/2020”.

Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

IV. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału
w postępowaniu dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. Informacje o dokumentach składających się na ofertę:

Na zawartość oferty składa się:

a ) wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,

b ) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

c) oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym) Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI. Kryterium oceny oferty oraz sposobu obliczenia ceny:

  Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto za 1 godzinę pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu (roboczogodzina) - na podstawie formularza ofertowego ( 100 % ). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat
i podatków w tym podatek Vat. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

VII.     Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

       O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej. Wybranemu Wykonawcy wskaże telefonicznie lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy.

       VIII. Termin związania ofertą.

       Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX.  Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela : Pan Krzysztof Pawłowski Tel. 77 435 7614.

     X.        Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jego etapie, prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

XI. Załączniki:

  1. PDFMapy poglądowe z drogami gminnymi.pdf (7,09MB)
  2. DOCXFormularz ofertowy.docx (14,34KB)