Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja Gminy

W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. (§ 5 Statutu Gminy Pakosławice)

Jednostki organizacyjne:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach,
 • Zespół Szkół w Prusinowicach,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goszowicach
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. (art. 5 ustawy o samorządzie gminnym)

O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

 • inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej  mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
 • utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej  musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
 • projekt granic jednostki pomocniczej  sporządza Wójt w uzgodnieniu  z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
 • przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. (§ 8 ust. 1 Statutu Gminy Pakosławice)

Jednostki pomocnicze – sołectwa

 • Sołectwo Biechów
 • Sołectwo Bykowice
 • Sołectwo Goszowice
 • Sołectwo Korzękwice
 • Sołectwo Nowaki
 • Sołectwo Pakosławice
 • Sołectwo Prusinowice
 • Sołectwo Reńska Wieś
 • Sołectwo Rzymiany
 • Sołectwo Słupice
 • Sołectwo Smolice
 • Sołectwo Strobice