Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny Gminy

Status prawny Gminy jako podstawowej jednostki podziału terytorialnego państwa reguluje art. 16 Kostytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym która określa m.in. zakres działania i zadania Gminy, władze Gminy, akty prawa miejscowego stanowionego przez Gminę oraz zagadnienia związane z mieniem komunalnym, gminną gospodarką finansową i inne.

Organy Gminy

Organami Gminy Pakosławice są: Rada Gminy Pakosławice i Wójt Gminy Pakosławice

Zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) działalność organów Gminy jest jawna, a wszelkie ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy.

Rada Gminy

Rada Gminy podejmuje uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.  Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

W skład Rady wchodzą radni w liczbie:

 • piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców,
 • dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańów
 • dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańców,
 • dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.


Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in.:

 • uchwalanie Statutu Gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy- na wniosek Wójta,
 • uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych.

Wójt

Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym Gminy jest Wójt. Jego kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę Gminy i kończy się z dniem upływu kadencji Rady Gminy.
Wójtem  nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Zgodnie z art. 26a ww. ustawy Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. Liczba zastępców wójta nie może być większa niż:

 • jeden w gminach do 20.000 mieszkańców,
 • dwóch w gminach do 100.000 mieszkańców,
 • trzech w gminach do 200.000 mieszkańców,
 • czterech w gminach powyżej 200.000 mieszkańców.


Funkcji Wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:

 • funkcją Wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
 • członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest Wójtem lub zastępcą Wójta,
 • zatrudnieniem w administracji rządowej,
 • mandatem posła lub senatora.