Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skład i kompetencje Rady Gminy

Rada Gminy w Pakosławicach została wybrana w 15 osobowym składzie w wyborach powszechnych, bezpośrednich w dniu 7 kwietnia 2024 r. na 5 letnią kadencję 2024-2029. 


Skład Rady Gminy:

 1. Bielica Adrian
 2. Derkacz Łukasz
 3. Hasiak Przemysław
 4. Jarek Piotr
 5. Jaroń Patrycja - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 6. Ksiądzyna Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 7. Kureń Mariusz
 8. Lichwa Piotr
 9. Mazurkiewicz Grzegorz - Przewodniczący Rady Gminy
 10. Pajestka Joanna
 11. Podoluk Witold
 12. Tkaczyk Tadeusz
 13. Tokarski Jerzy
 14. Twardowski Dawid
 15. Stężalski Szymon


Kompetencje:

Zgodnie z art. 18 ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

 1. uchwalanie budżetu gminy,
 2. ustalenie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 10. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
 11. emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
 12. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 13. ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 14. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
 15. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 16. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 17. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych i wyposażania ich w majątek,
 18. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 19. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 20. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień zadań z zakresu właściwości województwa i powiatu,
 21. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 22. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 23. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 24. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 25. podejmowanie uchwał w sprawach zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 26. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.