Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum im. Josefa Holzmanna w Pakosławicach w sezonie grzewczym 2012/2013

Pakosławice: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ W PRUSINOWICACH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JOSEFA HOLZMANNA W PAKOSŁAWICACH W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2013
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 366764 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012, na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.pakoslawice.pl data zamieszczenia 26.10.2012 r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego data zamieszczenia 26.10.2012 rok..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice , 48-314 Pakosławice, woj. opolskie, tel. 077 4356083, faks 077 4357614.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ W PRUSINOWICACH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JOSEFA HOLZMANNA W PAKOSŁAWICACH W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego 1. Dowóz bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. 2. Tankowanie 2 zbiorników po 2.000 litrów każdy. 3. Olej opałowy winien spełniać parametry określone przez Polską Normę PN-C-96024:2011 -Gęstość w temp. 15C, g/ml, nie większa niż 0,86 -Wartość opałowa, MJ/Kg, nie mniejsza niż 42,6 -Zawartość siarki, % (m/m), nie większa niż 0,20 4.Maksymalna jednorazowa ilość dowozu 4000 litrów. 5.Minimalna jednorazowa ilość dowozu 1000 litrów. 6.Prognozowana wielkość zamówienia do dnia 30 kwietnia 2013 roku od dnia podpisania umowy - 30 000 litrów 7.Czas realizacji zamówienia 48 godzin od złożenia dyspozycji. 8.Dostawy realizowane w godzinach urzędowania podanych w rozdziale 1. 9.Płatność realizowana przelewem, po wykonaniu dostawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury za zamówioną jednorazowo ilość oleju opałowego. 10.Wykonawca jest zobowiązany dostosować osprzęt - do wlewu istniejącego w zbiornikach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji przedmiotu umowy cena może ulec zmianie jedynie z powodu, zmian stawek podatku VAT lub akcyzy, zmiany ceny dokonanej przez producenta w wysokości proporcjonalnej do tych zmian (podwyżka lub obniżka).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslawice.pl (w zakładce Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice 48-314 Pakosławice, Pakosławice 1 (Budynek Urzędu Gminy Pakosławice).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice 48-314 Pakosławice, Pakosławice 1 (Budynek Urzędu Gminy Pakosławice).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 1. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
   

                                                                                                    Kierownik Zamawiającego

                                                                                                            Mariusz Kosecki

PDFOgłoszenie Olej opałowy PDF.pdf

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego do Publicznego Gimnazjum w Pakosławicach.doc