Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczy II postępowania na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”. Numer sprawy: ZOSIP 2/PN/2012

Pakosławice, 22.08.2012 rok

ZOSiP 1.2/PN/2012

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:   ZOSiP 2/PN/2012. Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice”.

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jedn. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

VEOLIA Transport Sp. Z O.O.

ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, oddział w Prudniku, ul. Kościuszki 74, 48-200 Prudnik

Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu a cena oferty nie przewyższała kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 ze zm.) Zamawiający informuje, że umowa może być  zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.  27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  ((Dz. U. tekst jedn. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).).

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2012-08-27.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę

Nazwa i adres wykonawcy: VEOLIA Transport Sp. Z O.O.

ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, oddział w Prudniku, ul. Kościuszki 74, 48-200 Prudnik

Cena  oferty brutto – 5,38 zł za 1 km przejechanej trasy, kryterium oceny oferty – cena 100 % Liczba pkt. w kryterium cena: 100.

 

2. W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jedn. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                                                   Mariusz Kosecki

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego

 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Zamawiającego dnia 22.08.2012 roku.

Data usunięcia ogłoszenia ………………………… .