Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice

Pakosławice: II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławiceogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 300296 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego - data zamieszczenia: 14.08.2012 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.pakoslawice.pl - data zamieszczenia: 14.08.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice , 48-314 Pakosławice, woj. opolskie, tel. 077 4356083, faks 077 4357614.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakoslawice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: II Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pakosławice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dowóz wraz z odwozem uczniów do szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum z terenu Gminy Pakosławice na wyznaczonych trasach. 2. Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą i przybycie do wyznaczonej szkoły, przedszkola w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz odwiezienie uczniów po zajęciach. 3. Ustalenia ogólne, trasy: Trasa nr I Nowaki - Frączków - Nowaki. Trasa nr I obejmuje przywiezienie uczniów do szkół oraz odwiezienie ze szkół. - Wyjazd z Nowak około godz. 7:10 przez Słupice, Godkowice, Biechów, Smolice, Rzymiany, Śmiłowice, Pakosławice, Goszowice, Frączków, Rzymiany, Goszowice, Frączków - ostatni przystanek godzina około 8:05. Powrót po zajęciach lekcyjnych - wyjazd z Goszowic około godz. 14:00 przejazd przez Reńska Wieś, Pakosławice, Goszowice, Frączków, Śmiłowice, Rzymiany, Frączków, Śmiłowice, Smolice, Biechów, Godkowice, Słupice, Nowaki - koniec trasy godzina około 15:30. Trasa ma około 70 km (łącznie przejazd poranny i popołudniowy). Na trasie jednorazowo w pojeździe przebywać będzie około 45 uczniów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W trakcie roku szkolnego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin dowozu i odwozu ze szkół i przedszkola dostosowując godziny do organizacji pracy szkoły i przedszkola oraz liczby dzieci.2. W trakcie roku szkolnego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy dostosowując trasy do organizacji pracy szkoły, przedszkola oraz liczby dzieci. 3. Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn organizacyjnych istnieje taka potrzeba dla prawidłowego wykonania Umowy. 4. Nastąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 5. Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne) mającej wpływ na realizacje umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslawice.pl (w zakładce Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice - przetargi)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice 48-314 Pakosławice 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, 48-314 Pakosławice (budynek Urzędu Gminy Pakosławice).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 1. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

PDFOgłoszenie II przetarg.pdf 

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaII.doc 

 

      

                                                                                  Kierownik Zamawiającego

                                                                                              Mariusz Kosecki