Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji: "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławicach"

Termin składania ofert upływa w dniu 18 maja 2022 r. o godzinie 11:00

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  850.000,00 zł brutto

 

  W załączeniu:

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

  

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/54565aba-bd27-4dce-8b02-904626f4c07c

 

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf (124,84KB)

PDF2. Specyfikacja warunków zamówienia.pdf (1,31MB)

DOCZałacznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (49,50KB)

DOCXZałącznik nr 1a .oświadczenie wykonawcy dot. parametrów i wyposażenia oferowanego pojazdu.docx (31,14KB)

PDFZałącznik nr 2 - projekt umowy.pdf (736,54KB)

DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie zgodnie z art 125 ust.1 Pzp.doc (50,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - oświadcz. podm. udost. zasoby o nie podleg. wyklucz. oraz speł. wrun. udziału w post..doc (40,50KB) 

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie podm. udost. zasoby do udost. niezb. zas. Wykonawcy.doc (41,00KB)

DOCZałącznik nr 6 - Oświadcz. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc (23,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (22,50KB)

DOCXZałącznik nr 8 - Wykaz dostaw.docx (21,28KB)

PDFZałącznik nr 9 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (418,45KB)

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (407,21KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (150,07KB)