Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy w Prusinowicach - zakończone

PDFInformacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf

ZARZĄDZENIE NR 329/22
Wójta Gminy Pakosławice z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Prusinowice w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prusinowice


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z uchwałą Nr XXVII/220/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i tryby przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pakosławice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1066) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Prusinowice, w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, tj. nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną wewnętrzną oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 33/12, obręb geodezyjnym Prusinowice, gmina Pakosławice.
  2. Przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny do niniejszego zarządzenia.
  3. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców sołectwa Prusinowice dotyczącej propozycji nazwy ulicy.

§ 2

  1. Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i ograniczają się do sołectwa Prusinowice.
  2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 8.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. w formie ankiety skierowanej do mieszkańców sołectwa Prusinowice, które do dnia zakończenia konsultacji ukończą 18 lat i będą zameldowane na terenie miejscowości Prusinowice.
  3.  Ankieta konsultacyjna dostępna będzie:

             1) na stronie internetowej www.pakoslawice.pl

             2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pakoslawice.pl

             3) w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice, pokój nr 10,

             4) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice.

 4. Ankiety należy składać w formie pisemnej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Pakosławice – pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@pakoslawice.pl , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2022 r.

5. Ankiety, które wpłyną do Urzędu Gminy Pakosławice po dniu 30.04.2022 r., nie będą rozpatrywane.

§ 3

Wyniki konsultacji przedstawi się w formie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Pakosławice, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosławice oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Prusinowice.

§ 4

Załącznikami do niniejszego zarządzenia są:
    1) Mapa przedstawiająca przebieg ulicy,
    2) Ankieta konsultacyjna
    3) Obwieszczenie konsultacji społecznych.

§ 5

Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierzam Referatowi rozwoju Gospodarczego w/m.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.pakoslawice.pl , na stronie internetowej www.bip.pakoslawice.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosławice oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Prusinowice.

 

Załączniki:

PDFInformacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf