Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/201/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-07-2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice.
Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Pakosławice Nr XI/109/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXV/201/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-07-2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.pdf

DOCXUzasadnienie XXV/201/21.docx

DOCXZałącznik nr 1 XXV/201/21.docx