Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/202/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-07-2021 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakosławice

Na podstawie arty. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakosławice.
Plan sieci publicznych przedszkoli stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXV/202/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-07-2021 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakosławice.pdf

DOCXUzasadnienie XXV/202/21.docx

DOCXZałącznik nr 1 XXV/202/21.docx