Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/203/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-07-2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy do kwoty 320.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2021 rok.
§ 2. Kredyt zostanie zaciągnięty w 2021 roku.
§ 3. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2028-2032, z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.
§ 4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 5. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Pakosławice nr XXIV/189/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXV/203/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23-07-2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

DOCX391EDD71-0701-4B14-93BB-A393DF138E7B XXV/203/21.docx

DOCXUzasadnienie XXV/203/21.docx