Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/162/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-02-2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXI/162/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-02-2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosławice na 2021 rok.pdf

DOCXUzasadnienie XXI/162/21.docx

DOCXZałącznik nr 1 XXI/162/21.docx