Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/164/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/379/18 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 400a ust.1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr XXXIX/379/18 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2019 - 2023 w § 1 ust.1 punkt 6 otrzymuje brzmienie: " 6) ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe, spełniającym standard EKODESIGN, co potwierdza certyfikat wydany przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę akredytującą".
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXI/164/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/379/18 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochr.pdf

DOCXUzasadnienie XXI/164/21.docx