Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/165/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26-02-2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje :

§ 1. W roku 2021 zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz