Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pakosławice

                                                                                                                    Pakosławice, 01.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

W związku z upływem w dniu 31.03.2021 r. terminu zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) kandydatów do komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2021 r. w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

informuję,  iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna kandydatura.

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                                    /-/ Adam Raczyński 

    ________________________________________________________________________________________________________________________                                  

 

 

      Pakosławice, 19.03.2021 r.

 

ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PAKOSŁAWICE

 

Informacje ogólne.

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Wójt Gminy Pakosławice zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy do prac w komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ogłoszonym otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pakosławice, organizacjom pozarządowym w 2021 roku.

2. Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy.

Wymagania dotyczące kandydatów.

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

3) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, którym mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,

4) posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania ofert o dotacje i realizacji projektów.

Zadania komisji konkursowej.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

- opiniowanie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego otwartego konkursu ofert oraz regulaminu pracy komisji konkursowej,

- rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru Wójta Gminy Pakosławice, który podejmuje ostateczną decyzję o przydzieleniu dotacji i jej wysokości.

Wybór kandydatów z listy do pracy w komisjach konkursowych.

1. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji konkursowej.

2. Kandydat na członka komisji konkursowej jest wskazywany przez daną organizację pozarządową.

3. Kandydat powinien posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.

4. W skład konkretnej komisji konkursowej nie będą mogli wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą ubiegać się w danym postępowaniu konkursowym o dotację z budżetu Gminy Pakosławice lub pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność (do członków komisji konkursowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika).

5.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

6. Komisja konkursowa będzie działała wyłącznie w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Pakosławicach.

7.Wójt Gminy Pakosławice uwzględniając rodzaj zadania objętego ogłoszonym konkursem, powołuje do komisji konkursowej reprezentantów organizacji pozarządowych, zgłoszonych na członków komisji.

7. Skład i zasady działania komisji konkursowej określone zostaną zarządzeniem Wójta Gminy Pakosławice.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych.

1. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 marca 2021 roku.

2. Zgłoszenia należy dokonywać na odpowiednim formularzu, podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pakosławicach, parter pok. nr 5 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2021”. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy w Pakosławicach.

 

Uwagi końcowe.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę.

 

 

Załącznik:

DOCXformularz zgłoszenia.docx

                 

 

                                                                                                            Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                             /-/ Adam Raczyński