Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Pakosławice na rok 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY PAKOSŁAWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY PAKOSŁAWICE W 2021R. 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057) oraz Uchwały nr XVII/143/20 Rady Gminy Pakosławice z dnia 01 października 2020 r.w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Pakosławice na rok 2021.

I. RODZAJ  ZADANIA PUBLICZNEGO

ZADANIAMI PRIORYTETOWYMI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2021 ROK SĄ ZADANIA W ZAKRESIE :

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2021 roku wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, uprawnione na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), prowadzące działalność statutową mieszczącą się w zakresie rzeczowym zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu.
 2. Nie dopuszcza się możliwości wykonania części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy.
 3. Dotowane z budżetu gminy będą tylko zadania realizowane na terenie Gminy Pakosławice lub na rzecz jej mieszkańców w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
 4. Dotacje zostaną przyznane na zasadzie wsparcia wykonania zadań, czyli na dofinansowanie ich realizacji.
 5. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.
 6. Beneficjent może złożyć więcej niż jedną ofertę, przy czym każda oferta powinna być złożona na odrębnym wniosku.
 7. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 8. Oferta powinna być przygotowana na piśmie, w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu przystępującego do konkursu podmiotu.
 9.  Do oferty należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

a)  wskazanie numeru rachunku bankowego – zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 1 do ogłoszenia;

b) oświadczenie oferenta dotyczące podatku VAT zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia;

c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami otwartego konkursu ofert, w tym o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w klauzuli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

d) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta;

e) jeżeli sposób reprezentacji nie wynika z ww. dokumentów, dodatkowo dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania podmiotu zgłaszającego ofertę;

f) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu oferenta lub jego odpowiednik.

 

 1. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

    a)  działalności gospodarczej, politycznej i religijnej;

    b)  realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Gminę Pakosławice;

    c)  koszty utrzymania pomieszczeń biurowych;

    d) wynagrodzeń osobowych członków organów zarządzających podmiotu składającego  ofertę, ponoszone przy realizacji zadania;

    e)  prac remontowych i budowlanych;

    f) pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, przed datą podpisania umowy.

 

13) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej, której wzór określa załącznik nr 3 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1) Zadanie może być realizowane od daty podpisania umowy lub daty określonej w umowie do dnia 31.12.2021 roku.

2) Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji zawartej przez Wójta Gminy Pakosławice z podmiotem, którego oferta na prowadzenie zadania zostanie wybrana, z zachowaniem wymogów i zasad określonych w obowiązujących przepisach.

3) Realizator zadania zobowiązany będzie, do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

4) Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy w Pakosławicach, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, parter pok. nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2021” oraz nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę, decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, nadesłane faksem, poczta elektroniczną albo złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

1) Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) Oferty złożone do konkursu opiniowane są przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Pakosławice.

3) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 16 kwietnia 2021 r., a wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakosławice, na stronie internetowej www.pakoslawice.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pakosławicach.

4) Komisja dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym.

5) Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

    a) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

    b) złożoną na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,

    c) złożoną przez podmiot uprawniony do ubiegania się o dotację,

    d) podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,

    e) poprawną od strony rachunkowej i kompletną w zakresie tabel kosztorysowych.

6) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz.2057).

7) Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,

b) zgodność merytoryczna oferty z zadaniami publicznymi, określonymi w „Programie współpracy” jako priorytetowe,

c) zgodność merytoryczna oferty z celami statutowymi oferenta,

d) użyteczność programu dla mieszkańców gminy,

e) dotychczasowe doświadczenie oferenta, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków,

f) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do  zakresu rzeczowego zadania,

g) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne,

h) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy  i praca społeczna członków.

8) Po zapoznaniu się z ofertami Komisja konkursowa sporządza protokół z posiedzenia wraz z przyznaną dotacją wg. ww. kryteriów.

9) Decyzja zostanie podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.

10) Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny lub gdy nie została złożona żadna oferta.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1) W roku bieżącym zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, porządku  i bezpieczeństwa publicznego jest pierwszym zadaniem publicznym realizowanym przez Urząd Gminy Pakosławice.

2) W 2020 roku na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przeznaczono kwotę  w wysokości 3000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane (nie wpłynęła żadna oferta).

3) Zadanie powinno być wykonane zgodnie z warunkami umowy, harmonogramem przedstawionym w ofercie oraz kosztorysem zadania.

4) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz.2057).

5) Konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.

6) Podmiot realizujący zadanie publiczne zgodnie z art. 18  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) sporządza w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego sprawozdanie określone w załączniku nr 5 w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz.2057).

7) Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Załączniki: