Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice

ZARZĄDZENIE Nr 230/21

Wójta Gminy Pakosławice

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art.131 ust.1 i 2, art. 133 ust. 1,2 i 6, art.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.)  oraz §1 pkt 4 i  §2 pkt 3 uchwały nr V/55/19 Rady Gminy Pakosławice z dnia 15 kwietnia 2019 r. zarządza się, co następuje:

§1.  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolony 2021/2022 do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakosławice

Lp.

Czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

15.03.2021 r. - 31.03.2021 r.
do godziny 15:00

31.05.2021 r.-04.06.2021 r. do godziny  15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)

07.04.2021 r.-09.04.2021 r. do godziny 15:00

08.06.2021 r.-10.06.2021 r.
do godziny 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.04.2021 r.
do godziny 15:00

14.06.2021 r.

do godziny 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

13.04.2021 r.-15.04.2021 r. do godziny 15:00

15.06.2021 r.-16.06.2021 r.

do godziny 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.04.2021 r.

do godz. 15:00

17.06.2021 r.

do godziny 15:00

 

§2. Ustalam termin składania przez rodziców i opiekunów prawnych pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego (załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia), w danym przedszkolu, w roku szkolnym 2021/2022 – tj. od 15 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.

§3. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolony 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice

Lp.

Czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły  podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.03.2021 r. - 31.03.2021 r.
do godziny 15:00

31.05.2021 r.-04.06.2021 r.

do godziny  15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły  podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.)

07.04.2021 r.-09.04.2021 r. do godziny 15:00

08.06.2021 r.-10.06.2021 r.
do godziny 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.04.2021 r.
do godziny 15:00

14.06.2021 r.

do godziny 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

13.04.2021 r.-15.04.2021 r. do godziny 15:00

15.06.2021 r.-16.06.2021 r.

do godziny 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.04.2021 r.

do godz. 15:00

17.06.2021 r.

do godziny 15:00

 

§4. Ustala się dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, w tym niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w §5 i §6, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5. Kryteria oraz liczbę punktów możliwą  do uzyskania za poszczególne kryteria w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6. Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§7. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§8. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§9. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                  /-/ Adam Raczyński

DOCZarządzenie Wójta Gminy Pakosławice wraz z załącznikami.doc