Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

                                                                                                                 Pakosławice, 17.03.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2020 w zakresie :

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
     

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 cytowanej ustawy.

W związku z tym, zwracam się z prośbą do organizacji pozarządowych oraz podmiotów cytowanych na wstępie, działających na terenie Gminy Pakosławice o wskazanie po jednej osobie do prac w komisji.

Nadmieniam równocześnie, że wyłączeniu podlegają osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, biorące udział w konkursie.

Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę składać w terminie do 01 kwietnia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Pakosławice, parter pok. nr 5 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Pakosławice Reńska Wieś 1 48-314 Pakosławice, z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2020”.

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                             /-/ Adam Raczyński

 

DOCformularz zgloszenia.doc

                                                                                                             

________________________________________________________________________________________

                                                                                                               Pakosławice, 02.04.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z upływem w dniu 01.04.2020 r. terminu zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) kandydatów do komisji konkursowej   do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2020 r. w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

informuję,  iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna kandydatura.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                      /-/ Adam Raczyński