Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pakosławice Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

                                                                                                                 Pakosławice, 17.03.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2020 w zakresie :

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
   

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 cytowanej ustawy.

W związku z tym, zwracam się z prośbą do organizacji pozarządowych oraz podmiotów cytowanych na wstępie, działających na terenie Gminy Pakosławice o wskazanie po jednej osobie do prac w komisji.

Nadmieniam równocześnie, że wyłączeniu podlegają osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, biorące udział w konkursie.

Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę składać w terminie do 01 kwietnia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Pakosławice, parter pok. nr 5 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Pakosławice Reńska Wieś 1 48-314 Pakosławice, z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2020”.

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy Pakosławice

                                                                                                             /-/ Adam Raczyński

 

DOCformularz zgloszenia.doc

                                                                                                             

                                                                                                          

Metryczka
 • wytworzono:
  17-03-2020
  przez: Joanna Abram
 • opublikowano:
  17-03-2020 20:34
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  17-03-2020 20:35
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 70
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl