Przejdź do treści strony WCAG

Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Pakosławice w sprawie zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Pakosławice

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 33/19

WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektów uchwał Rady Gminy Pakosławice w sprawie zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Pakosławice

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 5a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz  Uchwały Nr XXVII/220/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i tryby przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pakosławice (Dz.Urz.Woj.Op. z 2013 r. poz. 1066) zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian  w statutach sołectw położonych na terenie Gminy Pakosławice: Biechów, Bykowice, Goszowice, Korzękwice, Nowaki, Pakosławice, Prusinowice, Reńska Wieś, Rzymiany, Słupice, Smolice, Strobice.

2.Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektów uchwał w sprawie zmian w statutach sołectw położonych na terenie Gminy Pakosławice.

§ 2.1.Datę rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień  6 marca 2019 r.

2.Datę zakończenia konsultacji ustala się na dzień  18 marca 2019 r.

§ 3.Projekty uchwał w sprawie zmian statutów będą wyłożone do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

  1. w Urzędzie Gminy Pakosławice pok. nr 2 (biuro Rady Gminy) w godzinach pracy Urzędu Gminy;
  2. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakosławice.

§ 4.1.Konsultacje będą przeprowadzone zgodnie z § 5 ust.1 pkt 4 uchwały Rady Gminy Pakosławice Nr XXVII/220/13 z dnia 28 marca 2013 roku przez wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

2.Opinie lub uwagi dotyczące projektów zmian statutów można składać w sekretariacie Urzędu, przesłać drogą listowną na adres Urzędu Gminy lub na adres mailowy Urzędu Gminy: . Opinie i uwagi można składać również na formularzu opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

3.Uwagi oraz opinie, które wpłyną do Urzędu Gminy po dniu 18 marca 2019 roku mogą nie zostać rozpatrzone.

§ 5.Wyniki konsultacji przedstawia się w protokole oddzielnie dla każdego sołectwa.

§ 6.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Pakosławice i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Pakosławice.

§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                 Adam Raczyński

DOCXFormularz_konsultacji.docx

PDFUchwała Zmiany Statutu Bykowice.pdf
PDFUchwała Zmiany Statutu Goszowice.pdf
PDFUchwała Zmiany Statutu Korzękwice.pdf
PDFUchwała Zmiany Statutu Nowaki.pdf
PDFUchwała Zmiany Statutu Pakosławice.pdf
PDFUchwała Zmiany Statutu Prusinowice.pdf
PDFZmiana Statutu Sołectwa Biechów.pdf
PDFZmiana Statutu Sołectwa Reńska Wieś.pdf
PDFZmiana Statutu Sołectwa Rzymiany.pdf
PDFZmiana Statutu Sołectwa Słupice.pdf
PDFZmiana Statutu Sołectwa Smolice.pdf
PDFZmiana Statutu Sołectwa Strobice.pdf