Urząd Gminy Pakosławice Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2019

Pakosławice, 22.01.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

W sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2019 w zakresie :

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży ,  w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zgodnie z art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 cytowanej ustawy.

 W związku z tym, zwracam się z prośbą do organizacji pozarządowych oraz podmiotów cytowanych na wstępie, działających na terenie Gminy Pakosławice o wskazanie po jednej osobie do prac w komisji.

Nadmieniam równocześnie, że wyłączeniu podlegają osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, biorące udział     w konkursie.

Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę składać w terminie do 06 lutego 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Pakosławice, parter pok. nr 5 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Pakosławice Reńska Wieś 1 48-314 Pakosławice, z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2019”.

                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                          Adam Raczyński

DOCformularz zgloszenia.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2019
  przez: Joanna Abram
 • opublikowano:
  22-01-2019 14:10
  przez: Tomasz Kruk
 • zmodyfikowano:
  22-01-2019 14:11
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 1001
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×