Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2019

WÓJT GMINY PAKOSŁAWICE na  podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450) oraz Uchwały nr XXXIX/381/18  Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2019.

I. Rodzaj zadania

ZADANIAMI PRIORYTETOWYMI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2019  ROK SĄ ZADANIA W ZAKRESIE :

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

II. Wysokość środków publicznych

Gmina Pakosławice przeznacza w 2019 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji

1) Dotowane z budżetu gminy będą tylko zadania realizowane dla mieszkańców Gminy Pakosławicew terminie od dnia zawarcia umowy do 16 grudnia 2019 r.

2) Dotacje zostaną przyznane na zasadzie:

a) powierzenia wykonania;

b) wsparcia wykonania zadania.

3) Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją tego zadania.

4)  Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.

5) Beneficjent może złożyć więcej niż jedną ofertę, przy czym każda oferta powinna być złożona na odrębnym wniosku.

6) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz.450),
b) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) Spółdzielnie socjalne;

e) Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 poz 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

7) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1.Termin realizacji zadania  : od dnia zawarcia umowy do 16.12.2019 roku.

2. Miejsce realizacji: Gmina Pakosławice.

3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i jej rozliczenia oraz realizacji zadania
i złożenia sprawozdania, zostaną określone w umowie, sporządzonej zgodnie
z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r.,poz.1300).

4. Umowa może być podpisana nie wcześniej niż w dniu następnym po ogłoszeniu wyników konkursu.

5.Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

V. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, parter pok. nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. do godz. 10.00. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pakosławice na rok 2019” oraz nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę, a także imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby do kontaktu. Za datę  złożenia  oferty uznaje się dzień i godzinę wpływu do sekretariatu  Urzędu Gminy Pakosławice. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, nadesłane faksem, poczta elektroniczną albo złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.

 1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.z 2016 r.poz.1300).

2) Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,

b) zgodność merytoryczna oferty z zadaniami publicznymi, określonymi w „Programie współpracy” jako priorytetowe,

c) zgodność merytoryczna oferty z celami statutowymi oferenta,

d) użyteczność programu dla mieszkańców gminy,

e) dotychczasowe doświadczenie oferenta, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków,

f) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tymw odniesieniu dozakresu rzeczowego zadania,

g) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne,

h) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszyi praca społeczna członków,

3) konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.

4) rozpatrzenie oferty nastąpi w ciągu 7 dni licząc od końcowego terminu złożenia oferty, tj. do dnia 15.02.2019 r., a wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty, poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy  Pakosławice, na stronie internetowej  www.pakoslawice.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Pakosławice.

5) Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

6) Oferty złożone do konkursu opiniowane są przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Pakosławice.

7)  Ofertę należy:

a) sporządzić w języku polskim,
b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym,

8) Do oferty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok rozliczeniowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu,

c) statut,
d) upoważnienie do podpisywania umów wynikające z zapisów statutowych,
e) oświadczenie, iż stan faktyczny oraz prawny podany w wypisie z rejestru stowarzyszeń z dniem złożenia oferty nie uległ zmianie,

f) oświadczenia osób, których dane w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert będą gromadzone, przetwarzane i przekazywane, a także wprowadzane do systemów teleinformatycznych,zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

VII. Informacje dodatkowe

1) W roku bieżącym zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego  jest pierwszym zadaniem publicznym realizowanym przez Urząd Gminy Pakosławice.

2) W 2018 roku na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przeznaczono kwotę w wysokości 3000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ( nie wpłynęła żadna oferta)

3) Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

4) Zadanie powinno być wykonane zgodnie z warunkami umowy, harmonogramem przedstawionym w ofercie oraz kosztorysem zadania.

5) Ogłoszenie o konkursie oraz o jego rozstrzygnięciu zamieszcza się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pakosławice, na stronie internetowej  www.pakoslawice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosławice.

6) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy  zgodnej ze wzorem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r.,poz.1300).

7) Decyzja zostanie podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.

8) Podmiot realizujący zadanie publiczne zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450) sporządza w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego sprawozdanie określone w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r.,poz.1300).

9) Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                          Adam Raczyński

PDFZarządzenie Wójta Gminy.pdf
DOCoferta-realizacji-zadania-publicznego.doc
DOCzalacznik-nr-3-umowa-1.doc
DOCzalacznik-nr-5-sprawozdanie-1.doc