Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pakosławice Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności i kompetencje gminy

Mówiąc o gminie należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. ochrony zdrowia,
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 8. edukacji publicznej,
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 11. targowisk i hal targowych,
 12. zieleni gminnej i zadrzewień,
 13. cmentarzy gminnych,
 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 18. promocji gminy,
 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-02-2012
  przez: Agnieszka Maj
 • opublikowano:
  23-02-2012 07:31
  przez: Agnieszka Maj
 • zmodyfikowano:
  19-07-2012 12:40
  przez: Tomasz Kruk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pakosławice
  odwiedzin: 13759
Dane jednostki:

Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice
ul. Reńska Wieś 1
NIP: 753-16-34-540 REGON: 000546101
Numer konta: 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4357614
fax: 77 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl